آخرین اخبار مدارس


18 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

05 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سارا جراحي

1387/09/23

دبستان پسرانه سما

حسين ملاحسني

1390/09/28

دبستان پسرانه سما

علي صائمي

1387/09/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدمحمدمهيار مطلبي

1381/09/29

دبستان پسرانه سما

ياسين صائمي پور

1386/09/23