آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبستان دخترانه سما

11 اسفنددبستان دخترانه سما

20 اسفنددبستان دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

22 بهمندبستان دخترانه سما

14 بهمندبستان دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

04 آذردبستان دخترانه سما

15 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ايليا محمدي

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

ماهان غيبي

1391/03/03

دبستان پسرانه سما

عماد محمدي

1390/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي كريمي

1380/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد رحيمي نژاد

1382/03/01