آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

11 آباندبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

معين اجوداني

1381/07/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا محمدي

1379/07/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين مظفري

1380/07/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اشكان اصغري

1381/07/26