آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبستان دخترانه

11 اسفنددبستان دخترانه

18 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آباندبستان دخترانه

11 آباندبستان دخترانه

07 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمد ياسين چاجي

1390/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه

عطيه ربيعي

1382/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميررضا صارمي

1381/11/03

دبستان پسرانه

ميثاق فيوجي

1387/11/08

دبستان پسرانه

دانيال عرب عامري

1386/11/04