آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبستان دخترانه

11 اسفنددبستان دخترانه

30 آذردبستان پسرانه

18 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

20 آباندبستان دخترانه

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: والیبال آموزشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: والیبال آموزشگاهی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: والیبال آموزشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال المپیاد سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

پوريا سجادي خواه

1380/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي زارع مجني

1382/12/01

دبستان پسرانه

اميرعلي حسين پور

1391/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آرمين شاكر

1381/12/08

دبستان دخترانه

ماريا زنگنه قاسم آبادي

1392/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد باقري

1381/12/04

دبستان پسرانه

اميرعباس عرب اسماعيلي

1386/12/02

دبستان پسرانه

سيدمحمد حسين حسيني نژاد

1388/12/06

پیش دبستان پسرانه

ماهان شاه بيگيان شاه بيگيان

1392/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه

محدثه سليماني فاضل

1382/12/04

دبستان پسرانه

مهديار عباسي

1389/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عماد اميري

1380/12/07

دبستان پسرانه

برديا قدرتي

1390/12/02

دبستان دخترانه

حديث احمدي

1386/12/01