آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

11 آباندبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ستایش عرب ارمیان

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا یاقوتی

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا نادعلی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا طالغ زاري

1390/01/29

دبستان پسرانه سما

نيما نيشابوري

1388/01/24

دبستان دخترانه سما

الناز محمد تقي

1389/01/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين سعيدي

1379/01/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد اشرفي

1390/01/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرداد كردي

1381/01/26

دبستان دخترانه سما

سونيا شجاعي

1388/01/23