آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

11 آباندبستان پسرانه سما

15 دیدبستان دخترانه سما

15 دیدبستان دخترانه سما

13 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا نادعلی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش عرب ارمیان

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا یاقوتی

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير زاهدي

1379/11/06

دبستان دخترانه سما

ريحانه عزيزي

1387/11/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا نادعلي

1389/11/03

دبستان پسرانه سما

ميثاق فيوجي

1387/11/08

دبستان پسرانه سما

دانيال عرب عامري

1386/11/04