آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

11 آباندبستان پسرانه سما

16 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا نادعلی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش عرب ارمیان

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا یاقوتی

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي موحدي نيا

1389/04/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي دكاني

1389/04/03

دبستان پسرانه سما

محمد حسين كامكار

1386/04/05

دبستان دخترانه سما

زهرا مستشاري

1387/04/01

دبستان پسرانه سما

علي امين روان

1387/04/02

دبستان دخترانه سما

سما عشقي

1389/04/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كامياب كلامي

1381/04/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا فرهادي

1386/04/04