آخرین اخبار مدارس


09 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

14 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

09 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير زاهدي

1379/11/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد نصرتي

1377/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اردشير نوريان

1378/11/06