آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبستان دخترانه

11 اسفنددبستان دخترانه

30 آذردبستان پسرانه

18 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

20 آباندبستان دخترانه

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: والیبال آموزشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: والیبال آموزشگاهی

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: والیبال آموزشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال المپیاد سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سیداحمد حسینی

مسابقه: فوتسال آموزشگاهی

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان پسرانه

ماهان شاه بيگيان شاه بيگيان

1392/12/07

دبستان پسرانه

برديا قدرتي

1390/12/02

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

پوريا سجادي خواه

1380/12/04

دبستان پسرانه

سيدمحمد حسين حسيني نژاد

1388/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي زارع مجني

1382/12/01

دبستان پسرانه

اميرعباس عرب اسماعيلي

1386/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عماد اميري

1380/12/07

دبستان پسرانه

مهديار عباسي

1389/12/01

دبستان پسرانه

اميرعلي حسين پور

1391/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد باقري

1381/12/04

دبستان دخترانه

حديث احمدي

1386/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آرمين شاكر

1381/12/08

دبستان دخترانه

ماريا زنگنه قاسم آبادي

1392/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه

محدثه سليماني فاضل

1382/12/04