آخرین اخبار مدارس


24 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

04 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

05 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

02 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسي

1388/08/25

دبستان پسرانه سما

ياسين محمديان

1387/08/29

دبستان دخترانه سما

مائده پورعلي

1388/08/27

دبستان دخترانه سما

كوثر برهاني

1389/08/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اشكان والي زاده

1379/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا شهابي

1380/08/28